Pedagogisch Project

Het PPGOH is een basisdocument waarin de grondbeginselen en de algemene doelstellingen van het Gemeentelijk Onderwijs van Hemiksem zijn opgenomen.

Vanuit ideologisch standpunt bekeken, omschrijft het PPGOH de waarden die duidelijk en bewust worden nagestreefd in het Gemeentelijk Onderwijs, echter zonder vorm van indoctrinatie.

Het PPGOH reikt een referentiekader aan waarbinnen jongeren begeleid worden in hun ontwikkeling naar het leven in variërende omstandigheden. Wezenlijk is hierbij dat mensen nadenken over hun handelen en hierbij verantwoorde keuzes maken. Elke ernstige keuze vergt een samenhangend geheel, waarbij de fundamentele waarden en normen, grondslagen en algemene beginselen zo helder mogelijk worden geformuleerd.

Het eerbiedigen van de filosofische, ideologische en godsdienstige opvattingen van de leerlingen en van hun ouders impliceert een positieve erkenning en waardering van de verscheidenheid van de meningen en gedragsvormen en legt de nadruk op de gemeenschappelijke waarden.

Het Gemeentelijk Onderwijs van Hemiksem wil de jongeren helpen in hun ontwikkeling en ze voorbereiden om met een persoonlijk oordeel en engagement hun plaats in de pluralistische samenleving in te nemen.

Basisprincipes wat betreft de inhoud:

1. Het PPGOH is een project…

* met pluralistische grondslag. Iedereen die zich bij het Gemeentelijk Onderwijs betrokken voelt, moet zich in het PPGOH thuis voelen, ongeacht zijn filosofische, godsdienstige en ideologische visie op mens en maatschappij.

* dat beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en inzonderheid aan de Universele Verklaring van de Rechten van het Kind.

* dat ieder individu de kansen biedt op optimale ontwikkeling, zonder dat het leidt tot nivellering en standaardisering, maar tot verscheidenheid in de ontwikkeling op basis van de eigen aard en bekwaamheid, waarbij iedereen aangepaste didactisch-pedagogische hulp en begeleiding krijgt, ongeacht geslacht, levensbeschouwing, sociale status en financiële mogelijkheden.

* dat de totale ontwikkeling van de persoonlijkheid nastreeft, d.w.z. kennisverwerving, vaardighedenontwikkeling en attitudevorming met een bijzondere aandacht voor de kritische ingesteldheid ten aanzien van de mens, de natuur en de samenleving.
 

2. Het PPGOH streeft een dynamisch mens- en maatschappijbeeld na.

Het draagt bij tot de vorming van vrije mensen die…

* fundamenteel vertrouwen hebben in zichzelf en met openheid anderen in het wereldgebeuren kunnen benaderen met erkenning van hun authenticiteit.

* een ‘open’ geest hebben, zonder vooroordelen, met belangstelling en respect voor iedere mening.

* ‘mondig’ zijn, zodat ze hun ideeën voor de medemens helder, duidelijk en juist kunnen verwoorden.

* intellectueel ‘nieuwsgierig’ blijven, met een levenslange bereidheid tot studie en vorming vanuit ervaringsgerichtheid.

* getuigen van emotionele, esthetische en ethische bewogenheid binnen het maatschappelijk aanvaarde waardepluralisme; hierbij worden de jongeren gestimuleerd tot het opbouwen van een persoonlijk verantwoorde keuze die gepaard gaat met verantwoordelijkheidsbesef ten opzichte van zichzelf en van de anderen in de samenleving.

* zich zonder bemoeizucht in elkaars waarde- en ervaringswereld kunnen inleven.

* open oog hebben voor de sociale werkelijkheid en de maatschappelijke ongelijkheden; dit sluit in zich ook het geëngageerd opkomen voor de eerbiediging van de rechten van de

mens en zijn fundamentele vrijheden, voor sociale rechtvaardigheid en voor de democratische instellingen.

* de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen niet enkel als uitgangspunt nemen, maar zich ook inspannen om ze te verwezenlijken.
 

3. Het PPGOH zal de continuïteit van de pedagogisch-didactische organisatie van het Gemeentelijk Onderwijs in Hemiksem waarborgen, maar mag geen aanleiding geven tot verstarring.

De schoolraad zal in zijn adviezen en beslissingen de algemene doelstellingen van het PPGOH steeds als leidraad nemen.

Maak een website of blog op WordPress.com

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: